1.1.
אני מצהיר כי קראתי את תנאי השימוש באתר וכי הנני מסכים להם ופועל על פי האמור בהם.

1.2.
הינני מאשר כי אני יודע שאתר זה נועד לשמש כאתר צרכני והבעת תלונה או ציון לשבח כלפי אותו גוף או ארגון וכי ואין לעשות בו שימוש אישי או עסקי כדי לקדם את ענייני המשתמש בכל דרך למעט תחומי שירות הלקוחות.           

1.3.

הינני מאשר כי כל האמור בפניה שהגשתי ארע כמפורט, בצורה מדויקת, במסגרת קבלת שירות מאת בית העסק, במהלך העסקים הרגיל אלא אם נרשם אחרת.

 

1.4.

הנני מתחייב לפרט בצורה מדויקת את כל הפרטים הרלונטים של בית העסק, של נותן השירות המסוים ושל שאר עובדות אירוע הפניה. זאת בראש ובראשונה כדי לאפשר לבית העסק ליתן תגובה לפרטי האירוע המסויים וכן כדי למנוע כל אפשרות של טעות בין בתי עסק.

 

1.5.

הנני יודע כי במידה ומשתמש מפרסם עובדות שאינן אמת הוא עשוי להיות אחראי לפי כל דין לרבות לפי הוראות חוק איסור לשון הרע התשכ"ה - 1965 ועל כן מתחייב המשתמש בפרסום האמת.

 

1.6.

הינני מתחייב למסור פרטים מלאים ומדויקים שלי ביחד עם הפניה על מנת שניתן יהיה לברר עמי את נכונות העובדות והעובדות החסרות.

 

1.7.

הינני מסכים שלא לכלול בפנייתי ביטויים עולבים פוגעים או ביטויים טעונים כלשהם, כמו קללות ודברי נאצה.

 

1.8.

הינני מסכים כי הנהלת האתר לא תפרסם את פנייתי במידה ותכלול שפה פוגעת או על-פי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

 

1.9.

הינני יודע כי במידה וברצוני לכלול בדברי הבעת דיעה על קבלת השירות וכל הקשור בכך עלי לציין זאת בצורה מפורשת.

 

1.10.

הינני מאשר מראש כי ידוע לי שהנהלת האתר רשאית לפנות לבית העסק לשם קבלת תשובה לפנייתי וכי בפניה זו יימסרו לבית העסק גם פרטי המשתמש.

 

1.11.

הינני מסכים כי הנהלת האתר זכאית שלא לפרסם את פנייתי מכל נימוק סביר שעולה על דעתה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

1.12

הנני מצהיר כי להנהלת האתר אין כל זיקה ו/או אחריות בקשר עם פנייתי, לרבות תוכנה, אמיתותה, אישושה ו/או הפרכתה, וכי האתר משמש אך ורק כאמצעי המתווך והמקשר באמצעות כתובות דואר אלקטרוני אל בתי העסק – ובכך בלבד עיסוקו. כמו כן הנני מאשר כי ידוע לי כי להנהלת האתר אין כל זיקה ו/או אחריות בקשר עם התגובות המפורסמות באתר, לרבות תוכנן, אמיתותן, אישושן ו/או הפרכתן.

 

1.13
הנני מאשר כי ידוע לי כי בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עלי האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנני מאשר כי ידוע לי שעלי להקפיד שהתכנים יהיו חוקיים. בין השאר, נאסר עלי לפרסם כל תוכן הידוע לי שהוא שקרי, מטעה או מסולף, כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי
; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט, כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 

1.14
ידוע לי כי הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרתי לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרתי תנאי שימוש אלה או שעשיתי מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר ו/או במשתמשיו. בנוסף, הנהלת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממני פרסום תכנים נוספים האתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ידיעות אינטרנט לפי כל דין. החליטה הנהלת האתר לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

 

1.15

ידוע לי כי התכנים שאמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, וכי עלי לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלי בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטי.

 

1.16

הנני מתחייב לשפות את האתר, הנהלתו, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, הנני מתחייב לשפות את האתר, הנהלתו, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרתי לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

1.17
ידוע לי כי הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

1.18
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.

 

2.  תנאי שימוש למבקר 

 

2.1.

המבקר באתר זה מצהיר כי קרא את תנאי השימוש באתר וכי הוא מסכים להם

.

2.2.

המבקר מאשר שהוא יודע כי אתר זה נועד לשמש כאתר צרכני ומגישי הפניות הוזהרו שלא לעשות בו שימוש אישי או עסקי כדי לקדם את ענייניהם בכל דרך למעט נושא שירות לקוחות ונותני שירות. המבקר באתר יודע כי העובדות המפורטות בכל תלונה ותלונה נמסרו על ידי המשתמשים עצמם וכי האחריות לנכונות עובדות אלו היא על המתלוננים. בעניין זה המבקר מבין שכחלק בלתי נפרד מכל תלונה או ציון לשבח ראוי לקרוא בקפידה את תגובת בית העסק המסוים בכל מקרה.

 

2.3

ידוע לי כי הנהלת האתר ממליצה להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באת, וכי התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. ידוע לי כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

 

2.4.

המבקר אשר מרגיש נפגע מפרסום כלשהו באתר רשאי ליצור קשר עם הנהלת האתר ולהביע מורת רוחו מכל פרסום אשר פגע בו בדרך כלשהי.

 

2.5.

המבקר יודע כי מתן הציונים באתר מהווה למעשה הבעת דיעה של הנהלת האתר ושל משתמשים ומבקרים אחרים באתר לגבי מכלול התלונות והציונים לשבח אשר התקבלו לגבי עסק זה או אחר. הציון שניתן הוא למעשה תוצר של שקלול עובדות ודעות ואינו מהווה אומדן מדעי.

 

2.6.

המבקר יודע כי במידה וברצונו לכלול בדבריו הבעת דעה נוספת בקשר לתלונה מסוימת או ציון לשבח עליו לציין זאת בצורה מפורשת תוך הקפדה על תנאי השימוש למשתמש המפורסמים באתר.

 

2.7

המבקר מאשר כי ידוע לו כי להנהלת האתר אין כל זיקה ו/או אחריות בקשר עם הפניות והתגובות המפורסמות בו, לרבות תוכנם, אמיתותם, אישושם ו/או הפרכתם, וכי האתר משמש אך ורק כאמצעי המתווך והמקשר באמצעות כתובות דואר אלקטרוני אל בתי העסק – ובכך בלבד עיסוקו.

 

2.8

הנני מתחייב לשפות את האתר, הנהלתו, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, הנני מתחייב לשפות את האתר, הנהלתו, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרתי לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

2.9
ידוע לי כי הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

2.10
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.